REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ


§ 1


ZADANIA


Zadaniem czytelni internetowej jest udostępnianie czytelnikom informacji utrwalonej na nośnikach elektronicznych.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach. Opłaty są pobierane za wydruki komputerowe dokumentów. Za jednostronny wydruk komputerowy dokumentu o formacie A4 użytkownik ponosi opłatę w wysokości 0,20 PLN
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
 5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste /wcześniej sformatowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętów komputerowych.
 10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki.
 11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 13. Bibliotekarz udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służy także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 15. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 18. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku