REGULAMIN SEKCJI INFORMACJI KOMPUTEROWEJ


§ 1


ZADANIA


Zadaniem Sekcji Informacji Komputerowej jest udostępnianie czytelnikom informacji utrwalonej na nośnikach elektronicznych.


§ 2


ZASADY KORZYSTANIA


 1. Z baz danych udostępnianych w Sekcji Informacji Komputerowej mogą korzystać wszyscy chętni, po uprzednim porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Dyżurujący bibliotekarz udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji w różnych bazach danych, służy też poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 3. Chętne osoby mogą korzystać z Internetu, jeżeli w danej chwili wolne będzie stanowisko komputerowe.
 4. Użytkownicy Sekcji Komputerowej mogą zwracać się z prośbą o wykonanie wydruków komputerowych z baz danych.
 5. Kopiowanie baz danych na dyskietki może odbywać się jedynie na dyskietkach zakupionych w bibliotece od dyżurującego bibliotekarza.
 6. Za wydruki komputerowe, dyskietki oraz za czas korzystania z Internetu pobierane są opłaty w wysokości:
  • Wydruki komputerowe format A 4 - 0,20 PLN
  • Dyskietka - koszt zakupu
  • Korzystanie z Internetu 1 godzina - 1,20 PLN
 7. Stanowisko komputerowe służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.Korzystanie z komputera w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ itp./ oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
 8. Osoby użytkujące sprzęt komputerowy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów CD-ROM lub filmów DVD.
 9. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni zostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystać czyste /wcześniej sformatowane / dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgodnić z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 10. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programów i sprzętu komputerowego.
 11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 12. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 13. Wszyscy użytkownicy korzystający w Sekcji Informacji Komputerowej z baz danych wpisują się do Książki Odwiedzin.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA


Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz nośników elektronicznych, a także sprzętu biurowego.


§ 3


PRZEPISY KOŃCOWE


 1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Sekcji Informacji Komputerowej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.