REGULAMIN CZYTELNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu

& 1

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.
 4. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia i spożywania posiłków.
 6. W okresie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Czytelni.
&2

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, wypożyczalni i czasopism.
 2. Z bieżących czasopism korzysta Czytelnik bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
 4. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
&3

 1. Biblioteka udziela informacji dot. posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych.
 2. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli Czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.
&4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzone książki Czytelnik płaci odszkodowanie.
&5

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Gminy Jedlicze.

Jedlicze, dnia 28 września 1998 r.