REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

§ 1
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
 4. Okazać aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna + PESEL).
  1. Wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
  2. Ustalić sposób informowania o ewentualnych rezerwacjach.
  3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
  5. Przychodząc do Wypożyczalni Czytelnik zostawia teczkę lub torbę w miejscu do tego przeznaczonym.
  6. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  7. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
§ 2
 1. Kaucje zwrotne w wysokości 50 PLN pobierane są od:
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować Bibliotekę o swoim zamiarze co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
§ 3
 1. Liczba książek na koncie czytelniczym nie może przekroczyć 10 woluminów, dopuszcza się możliwość czasowego zwiększenia limitu dla osób piszących prace magisterskie, licencjackie itp.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Po tym czasie następuje blokada wypożyczania. Po 2 miesiącach rozpoczyna się naliczanie kar i wysyła się pierwsze upomnienie.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Czytelnik może dokonać prolongaty wypożyczonych książek na okres kolejnych 30 dni pod warunkiem, że nie są zamówione przez inne osoby, nie później jednak niż 7 dni po upływie terminu zwrotu.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 6. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dniu od daty otrzymania informacji o ich dostępie.
 7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
§ 4
Na prośbę Czytelnika Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp. § 5
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Za zagubioną lub zniszczoną książkę Czytelnik może dostarczyć przydatną dla Biblioteki, lub w wyjątkowych przypadkach zapłacić jej wartość rynkową
 4. Na kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
§ 6
 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 PLN za każdy miesiąc przetrzymania.
 2. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów.
 3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat , Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 7
Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Bibliotece.
§ 8
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara. Decyzję w tej sprawie podejmuje DYREKTOR Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Gminy Jedlicze.


Jedlicze, 1 października 2011 r.