Dane osobowe


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze,Tel.: (013) 438 09 45,e-mail: gbp.jedlicze@jedlicze.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Patryk Filip, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres liwerbeg@onet.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu:
a) udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki określonych w naszych regulaminach, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów; realizacji zadań ustawowych
b) umożliwienia założenie konta bibliotecznego w Bibliotece, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych
c) kontaktu z użytkownikiem i przekazaniem informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających z tego karach regulaminowych, o realizacji zamówień między bibliotecznych oraz zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę
d) spełnienia obowiązku przekazywania danych statystycznych do GUS
e) w celu realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury
f) ustalania, obrony i dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.
a) art. 4 i art. 18 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. e RODO),
b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in.: ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. oraz przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 akapit 1 lit. c RODO),
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, w celu zgodnym z treścią zgody.
5. Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w
oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: dostawcy systemu
bibliotecznego w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ oraz innym podmiotom z którym Administrator zawał umowę powierzenie jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych obowiązków biblioteki, następnie zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest
to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
8. W sytuacjach gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3
10. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane