Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.biblioteka.jedlicze.pl

Gminna Biblioteka im. Kaspra Wojnara w Jedliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do GBP Jedlicze. Gminna Biblioteka im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

  • Data publikacji strony internetowej: 2001-07-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-14.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Jadwiga Uliasz, adres email gbp.jedlicze@jedlicze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 809 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara
    w Jedliczu
  • Adres: ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze
  • E-mail: gbp.jedlicze@jedlicze.pl
  • Telefon: 13 43 809 45

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, budynek przy ulicy Tokarskich 22

Biblioteka znajduje się na parterze, posiada wejście nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia Dobieszyn

Filia znajduje się w części Domu Ludowego w Dobieszynie na pierwszym piętrze, posiada wejście nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia Żarnowiec

Filia znajduje się w części Domu Ludowego w Żarnowcu na parterze, posiada wejście nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia Potok

Filia znajduje się na parterze w części budynku Szkoły Podstawowej w Potoku. Posiada wejście nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą   dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Gminnej Biblioteki publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Warunkiem wejścia na teren budynku GBP w Jedliczu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku GBP w Jedliczu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W GBP w Jedliczu oraz w filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” udostępnia czytelnikom odtwarzacze cyfrowych książek mówionych.

GBP w Jedliczu oraz filie nie dysponują elektronicznymi przewodnikami z informacjami głosowymi oraz pętlam