kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
2012-07-18


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "PRZYŁAPANI NA CZYTANIU":

I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY
Organizatorem jest Gminna Biblioteka im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć.
Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii.
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Jedlicze.

II. PRACE KONKURSOWE
Fotografia ma przedstawiać elementy pozwalające powiązać ją z tematyką książki i czytelnictwa, najlepiej osobę „przyłapaną na czytaniu”. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia, sklep, autobus itp.)czyta się książki. Należy sfotografować osobę podczas czytania.
Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii.
Fotografie należy składać w wersji elektronicznej, na płycie CD, lub wywołane zdjęcia. Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 2048x1536, pikseli, lub w formie wydrukowanej rozmiar 20 x 30 cm. W kopercie należy umieścić na osobnej kartce swoje dane osobowe : imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy.
Każda z fotografii powinna być oznaczona tytułem zdjęcia.
Koperty z pracami na konkurs należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30.09.2012 r.. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
1. Jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
2. Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.
3. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu,
4. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.
Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego "Przyłapani na czytaniu" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU
Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem jury fotografie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przyznanych nagród.
Decyzja Jury jest ostateczna.
Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Organizator konkursu uzyskuje prawo do wykorzystania prac nagrodzonych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu www.biblioteka.jedlicze.pl, a zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście.

powrót
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł