kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły

kliknij po szczegóły


 
Rys historyczny Biblioteki

       Biblioteka Publiczna w Jedliczu swoimi początkami sięga 1950 roku, najpierw jako placówka gromadzka, miejsko - gminna, gminna, a od 1999 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara. Pierwszego wpisu do inwentarza dokonano 2 maja 1950 roku. Zaczątek Biblioteki stanowił zbiór 500 książek. Biblioteka mieściła się w szkole podstawowej, zajmując kącik w izbie lekcyjnej. Powstające w Jedliczu zakłady pracy, nowe bloki mieszkalne były impulsem do napływu ludności, tym samym powiększającej się liczby uczniów. Z powodu braku miejsca księgozbiór został przeniesiony do budynku prywatnego przy ul. Tokarskich 4. Wzrastające zainteresowanie czytelnictwem, powiększający się księgozbiór spowodowały, że ten lokal nie spełniał swych warunków.

       Miejscowe władze w trosce o rozwój czytelnictwa i poprawę warunków lokalowych Biblioteki wynajęły od Gminnej Spółdzielni duże pomieszczenie w dawnych magazynach, które wyremontowano i zaadoptowano na bibliotekę.

       Gromadzeniem księgozbioru i prowadzeniem Biblioteki zajęła się od pierwszych dni Zofia Kobylańska, która z wykształcenia była nauczycielką i wielką miłośniczką książek. Ona to zajęła się również organizacją czytelnictwa na terenie gminy. W tym czasie powstały punkty biblioteczne w Dobieszynie, Długiem, Chlebnej, Porębach i Żarnowcu. Pracowali w nich społecznie oddani czytelnictwu ludzie, którzy byli wynagradzani raz na kwartał skromną, symboliczną nagrodą. W roku 1955 na terenie gminy funkcjonowały punkty biblioteczne w każdej wsi.

       W sprawozdaniu za 1957 rok odnotowano znaczny wzrost liczby czytelników - 335, natomiast księgozbiór liczył 4.810 woluminów. Księgozbiór oceniano jakościowo jako bardzo dobry, jednak za szczupły na zaspokojenie potrzeb biblioteki gromadzkiej i 8 punktów bibliotecznych. W kolejnych latach placówka uzupełniała systematycznie swoje zbiory. W 1973 roku księgozbiór liczył 9.135 woluminów, a korzystało z niego 620 czytelników. Znaczący przyrost księgozbioru nastąpił w latach 90-tych. Już w roku 1990 liczył on 13.854 woluminy. Na koniec 1990 roku w bibliotece zarejestrowano 902 czytelników.

       Dekret o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 roku, a później ustawa o bibliotekach z 9 kwietnia 1968 roku, w trwały sposób związały sieć bibliotek publicznych z terenowym układem jednostek administracji państwowej. Zapewniło to bibliotekę każdemu miastu i każdej gminie. Tak też stało się w gminie Jedlicze. Powstały najpierw gromadzkie biblioteki w Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu. W roku 1973 po ponownej reformie administracyjnej zlikwidowano małe gromady i w ich miejsce utworzono gminy. W efekcie tej reformy zmieniła się sieć biblioteczna, która teraz obejmowała Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedliczu oraz Filie w Jaszczwi, Potoku, Żarnowcu. Obecnie w skład struktury organizacyjnej Gminnej Biblioteki wchodzi Biblioteka Główna w Jedliczu oraz 4 filie zlokalizowane w Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu.

       Do 1992 roku warunki lokalowe biblioteki były trudne, mieściła się w ciasnym pomieszczeniu o powierzchni 56 m2. Realna możliwość uzyskania nowego lokalu pojawiła się gdy oddano do użytku nową siedzibę władz gminy. Biblioteka znalazła nową siedzibę i zaczęła funkcjonować w lokalu o większej powierzchni, w miarę nowoczesnym.

       Ważnym wydarzeniem w historii biblioteki było podjęcie przez Radę Miejską w Jedliczu uchwały o nadaniu, już wówczas Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Kaspra Wojnara zasłużonego księgarza i wydawcy oraz działacza oświatowego. W dniu 22 maja 1999 roku odbyła się z tej okazji uroczysta sesja Rady Miejskiej.
© Copyright Biblioteka Jedlicze 2006 - Autor Radosław Bargieł